Making Homelands Explicit

Centrum Badań nad Historią Idei UJ zaprasza na spotkanie warsztatowe, które odbędzie się w poniedziałek 2 lipca 2012  w Willi Decjusza (ul. 28 lipca 1943 roku 17a) o godzinie 18.00. Prof. Jens Loenhoff (Universität Duisburg-Essen) wygłosi wykład w języku angielskim nt. "Making Homelands Explicit". Po spotkaniu, w ogrodach Willi Decjusza, odbędzie się koleżeńskie vin d'honneur.

 

Streszczenie*:

Making Homelands Explicit 

From the perspective of communication studies the thesis of the symbolic construction of what people call „homeland" is not a very surprising statement. However, a deeper analysis shows a more complex interrelation between pre-reflexive and implicit social and communicative practices on the one hand and symbolic objectifications as a result of making these practices explicit on the other. But how do members of cultural forms of life transform these performative practices of making spaces and boundaries familiar to them into an explicit language or image of their „homeland"? How is it at all possible to „translate" these communicative constructions and what does „translation" as a practice and a reflexive concept mean? The paper will present some conceptual answers and discuss some empirical examples.

 

Streszczenie w języku polskim: 

Ujednoznacznianie [pojęcia] homeland

Z perspektywy nauk o komunikacji, teza o konstrukcji symbolicznej tego, co ludzie nazywają "homeland" nie jest twierdzeniem zaskakującym. W każdym razie głębsza analiza ukazuje znacznie bardziej złożone relacje między przedrefleksyjnymi i ukrytymi praktykami społecznymi i komunikacyjnymi z jednej strony, a symbolicznym urzeczowieniem, będącym rezultatem ich jasnego precyzowania z drugiej. A zatem, w jaki sposób uczestnicy kulturowych form życia przekształcają te performatywne praktyki oswajania przestrzeni i granic w jednoznaczny język czy też obraz ich "homeland"? Jak to jest w ogóle możliwe by „przekładać" te konstrukcje komunikacyjne oraz co znaczy ten „przekład", jako praktyka i koncepcja refleksyjna? Artykuł ten proponuje kilka rozwiązań koncepcyjnych oraz omawia niektóre przykłady empiryczne.

* Poniższe streszczenie zostało oryginalnie sformułowane przez autora w języku angielskim

Data opublikowania: 04.08.2012
Osoba publikująca: Konrad Szocik