Regulamin

Regulamin Centrum Badań nad Historią Idei UJ

Załącznik do zarządzenia nr 73
Rektora UJ z  10 października 2011 r.

 

Regulamin

Centrum Badań nad Historią Idei UJ

 

§1

Centrum Badań nad Historią Idei UJ, zwane dalej Centrum, jest samodzielną jednostką organizacyjną Wydziału Filozoficznego UJ. Centrum może używać nazwy „History of Ideas Research Centre".

§2

 1. Zadaniem Centrum jest prowadzenie prac naukowo-badawczych, dydaktycznych oraz rozwój metodologii w zakresie Historii Idei.
 2. Do zadań Centrum należy w szczególności:
  1. koordynacja współpracy w ramach projektu „International History of Ideas Research Network";
  2. rozwój metodologii obowiązującej w ramach Historii Idei;
  3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi UJ, w szczególności jednostkami Wydziału Filozoficznego UJ oraz ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce i za granicą;
  4. promowanie badań krajowych i zagranicznych w zakresie Historii Idei i jej metodologii;
  5. realizacja indywidualnych projektów badawczych;
  6. koordynacja wydawnicza serii wydawniczej „Viae et Viaculla. Proceedings of the International History of Ideas Club Meetings";
  7. elektroniczne publikacje na łamach "International History of Ideas Research NetMag";
  8. koordynacja szkoły doktorskiej w Krakowie („International History of Ideas Doctoral College") w zakresie Historii Idei i jej metodologii;
  9. koordynacja szkoły letniej w zakresie Historii Idei i jej metodologii „International History of Ideas Summer School".

§3

Zadania, o których mowa w § 2, realizowane są przez:

 1. nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Filozoficznym UJ;
 2. nauczycieli akademickich zatrudnionych w innych jednostkach UJ lub poza UJ, jak również niezależnych badaczy i ekspertów, a także doktorantów i wyróżniających się studentów.

§ 4

 1. Organami Centrum są: Kierownik i Komitet Konsultacyjny.
 2. Kierownikiem Centrum może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony na Wydziale Filozoficznym UJ, dla którego Uniwersytet Jagielloński jest podstawowym miejscem pracy.

§5

 1. Kierownik kieruje działalnością Centrum, a w szczególności:
  1. reprezentuje Centrum na zewnątrz;
  2. wykonuje uchwały Rady Wydziału Filozoficznego UJ;
  3. podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Centrum w sprawach nie należących do zakresu działania innych organów;
  4. opracowuje projekty planów pracy badawczej oraz dydaktycznej Centrum
  5. składa dziekanowi Wydziału Filozoficznego UJ roczne sprawozdanie z działalności Centrum
  6. podejmuje działania w celu pozyskania środków finansowych na działalność Centrum.
 2. Kierownika Centrum powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana Wydziału Filozoficznego UJ, zaopiniowany przez Radę Wydziału.

§6

 1. Komitet Konsultacyjny jest organem doradczym Centrum. Do zadań Komitetu Konsultacyjnego należy w szczególności deklaracja uczestnictwa w recenzowaniu najnowszej literatury z zakresu Historii Idei i jej metodologii publikowanej na łamach „International History of Ideas Research NetMag" oraz doradztwo w zakresie serii wydawniczej „Viae et Viaculla. Proceedings of the International History of Ideas Club Meetings".
 2. W skład Komitetu Konsultacyjnego wchodzi nie więcej niż 30 członków.
 3. Członkami Komitetu Konsultacyjnego mogą być przedstawiciele jednostek naukowobadawczych sieci "International History of Ideas Research Network".
 4. Członków Komitetu Konsultacyjnego powołuje i odwołuje Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ na wniosek Kierownika Centrum.
 5. Komitet Konsultacyjny odbywa swoje posiedzenia nie rzadziej niż raz na 4 lata.
 6. Kadencja członków Komitetu Konsultacyjnego trwa 4 lata. Kadencja rozpoczyna się 1 września i kończy się 31 sierpnia ostatniego roku kadencji władz Uniwersytetu.
 7. Pierwsza kadencja członków Komitetu Konsultacyjnego rozpoczyna się 1 listopada 2011 roku i trwa do 31 sierpnia 2012 roku.

§7

Działalność Centrum finansowana jest ze środków zewnętrznych, w tym z dotacji od instytucji rządowych i pozarządowych polskich i zagranicznych. Działalność Centrum nie obciąża finansowo kosztami bieżącego utrzymania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednostki UJ lub jego władze mogą zlecać Centrum wykonanie zadań badawczych lub dydaktycznych, na które zostaną wyasygnowane środki w oparciu o uzgodniony budżet projektu.

 

                                               Rektor

                                                Prof. Karol Musioł