DO-0130/73/2011


Zarządzenie nr 73
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 10 października 2011 roku


w sprawie: utworzenia Centrum Badań nad Historią Idei na Wydziale Filozoficznym UJ


Na podstawie §§ 45, 46, 50 ust. 1 pkt 5 oraz § 64 Statutu UJ zarządzam, co następuje:

§ 1

W strukturze organizacyjnej Wydziału Filozoficznego UJ tworzy się Centrum Badań nad Historią Idei, zwane dalej Centrum.

§ 2

1. Zadaniem Centrum jest prowadzenie prac naukowo-badawczych, dydaktycznych oraz rozwój metodologii w zakresie historii idei.
2. Szczegółowy zakres działania Centrum określa regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam dziekanowi Wydziału Filozoficznego UJ.

§ 4

W zakresie uregulowanym niniejszym zarządzeniem ulega zmianie załącznik nr 4 do Regulaminu organizacyjnego UJ wprowadzonego zarządzeniem nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2011 roku.


Rektor

Prof. Karol Musioł